Prendre rendez-vous en ligneDoctolib
« We don’t know what experience is.
Experience is more what we do
than what happens to us.”
                                                                      Otto Scharmer

Rozwój osobisty i zawodowy

Nasza metoda pracy,  oparta na coachingu koaktywnym, stawia na wzmocnienie inteligencji emocjonalnej oraz poprawę komunikacji z otoczeniam

Szybkie tempo przemian w otaczającym nas świecie, które większość z nas odczuwa, ma znaczący wpływ nie tylko na funkcjonowanie firm i organizacji, ale również na nas samych. Z perspektywy życia jednostki, akceleracja zmian pociąga za sobą załamanie się zazwyczaj stosowanych mechanizmów adaptacyjnych, które jednostka wykształciła w sobie, aby skutecznie przystosowywać się do otoczenia. Stale zmieniające się środowisko, z którym się konfrontujemy, wymaga od nas nieustannej regulacji naszych sposobów funkcjonowania i myślenia, jak tez wykazywania zwiększonej elastyczności, autonomii, kreatywności oraz zdolności szybkiego podejmowania decyzji.

Badania potwierdzają, ze osoby, które odnoszą sukcesy, potrafią kwestionować własny punkt widzenia oraz maja zdolność widzenia swojej sytuacji w sposób całościowy. Potrafią one także utrzymać w każdej sytuacji równowagę wewnętrzną. Zdolność ta to rezyliencja.

Być rezylientnym to umieć podnieść się po porażce i potrafić w każdej sytuacji spojrzeć na własne problemy jako na okazję do wzrostu i rozwoju.

Wiadomo obecnie, miedzy innymi dzięki pracom Daniela Golemana, że poziom inteligencji emocjonalnej (EI) oraz inteligencji społecznej (ESI) pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć szanse na sukces, jaki ludzie odnoszą w życiu. Ta interpretacja jest jednak niewystarczająca.

Walter Mischel z Uniwersytetu Stanforda badał czynniki, które pozwalają przewidzieć szanse jednostki na pomyślne życie. Jego wielokrotnie opisywany « test marshmallow » („test pianki») ujawnił  korelacje pomiędzy umiejętnością odraczania gratyfikacji w okresie dziecięcym, a pomyślnością w późniejszym życiu. Okazało się, że dzieci, które w trakcie eksperymentu wybrały odroczenie nagrody nie zjadając od razu słodkiej pianki w zamian za otrzymanie dwóch takich smakołyków po upływie 20 minut, miały większe szanse na pomyślne życie jako już dorosłe osoby w porównaniu do maluchów, które nie oparły się pokusie.

Na poparcie tej tezy przemawiają badania z zakresu neurobiologii, w których to naukowcy dokonywali pomiaru aktywności hipokampu – części mózgu odpowiedzialnej za pamięć długotrwałą. W trakcie analogicznych do testu pianki eksperymentów, u pacjentów, którzy wybierali gratyfikację odroczoną, zaobserwowano zwiększoną aktywność hipokampu. Badania te wykazały, że istnieją dwa kluczowe czynniki warunkujące sukces : Inteligencja emocjonalna oraz kontrola własnego zachowania .

Coaching

Coaching profesjonalny, który oferujemy, opiera się na ostatnich badaniach z zakresu neurobiologii. Nasza metoda nakierowana jest na wzmocnienie inteligencji emocjonalnej (EI) oraz na wyksztalcenie umiejętności regulacji własnego zachowania.

Według ICF (International Coaching Federation) :

«Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.»

Coaching Profesjonalny (Personal i Corporate) obejmuje :

 • Plany życiowe
 • Wizję kariery
 • Asertywność
 • Relacje z innymi
 • Zdrowie i urodę
 • Kreatywność
 • Wolność finansową
 • Organizację
 • Problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami
 • Problemy dotyczące związku
 • Deficyty uwagi
 • Zarządzanie stresem.
 • Zarządzanie czasem.
 • Delegowanie
 • Współpracę w zespole
 • Leadership
 • Zarządzanie konfliktami
 • Podejmowanie ważnych decyzji
 • Pokonanie blokad
 • Integracje z zespołem
 • Myślenie strategiczne
 • Work-life balance
 • Przejście na emeryturę

 

Korzyści z profesjonalnego coachingu

1 – Wyznaczanie i hierarchizacja celów

Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem, nie musisz wiedzieć, co chciałbyś zmienić w swoim życiu. Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu, że nie posuwasz się do przodu, nie wiesz od czego masz zacząć, wsparcie profesjonalnego coacha pomoże ci sprecyzować twoje cele związane z życiem i z karierą. Należy pamiętać, że jasna i klarowna wizja celu jaki chcesz osiągnąć, to pierwszy i konieczny warunek sukcesu.

2 – Głęboka znajomość siebie :  swoich silnych i słabszych stron, swoich zasobów osobistych oraz swoich przekonań ograniczających pomaga budować bardziej pozytywne i akceptujące relacje z samym sobą, jak też z innymi. Pogłębiona wiedza na swój temat pozwala łatwiej integrować się z zespołem oraz z nowym środowiskiem pracy, umożliwia szybsze i skuteczniejsze działanie oraz podejmowanie wyzwań. Znając siebie, potrafimy także lepiej układać plany na przyszłość oraz myśleć strategicznie.

Nasze usługi coachingowe obejmują test DISC INSIGHTS, sprawdzone narzędzie psychometryczne, które pozwala dokonać adekwatnej oceny twojego przystosowania do aktualnego miejsca pracy, lub miejsca pracy, o które się ubiegasz, jak również zdefiniować aspekty wymagające poprawy, abyś mógł osiągnąć cel, który sobie postawiłeś.

3 – Wydobycie swojego „ślepego punktu” na światło dzienne

Większość ludzi nie jest świadoma własnych „ślepych punktów”, chociaż mało kto wie, ze mamy je wszyscy. Nieuświadomione, „ślepe punkty” blokują nasz potencjał zmiany oraz otwartość na spełnianie się w życiu. Doświadczenie z naszymi klientami uczy, że poprzez rozszerzenie zakresu świadomości, oraz co za tym idzie, zmianę perspektywy, osoby uwalniają nowe zasoby energii oraz szybko podejmują działania, które dotychczas były dla nich niedostępne lub „niemożliwe”.

4 – Motywacja i energia do działania

Większość z nas wie, że motywacja i energia są niezbędne, aby osiągnąć cele, które sobie postawiliśmy. Współpraca z coachem pozwoli ci przezwyciężyć przeszkody oraz momenty spadku energii i utraty silnej woli po to, aby utrzymać motywację na stałym poziomie i osiągnąć to, co chcesz.

Coach koaktywny (www.thecoaches.com),  podchodzi do życia klienta w sposób globalny, tzn. traktuje jego życie jako niepodzielna całość. Wychodzimy z założenia, ze nie ma potrzeby niczego „naprawiać”, ani tez „leczyć” w życiu wspieranej osoby. Ma ona już w sobie wszystko, co jest jej potrzebne, aby zmienić siebie i swoją sytuację. Dzięki pytaniom stawianym przez coacha, osoba mobilizuje swoje nieujawnione, wewnętrzne zasoby, co spowoduje zmianę sposobu widzenia sytuacji.

Na tym budować ona będzie konkretna zmianę w swoim zachowaniu i wokół siebie. Chociaż wsparcie coachingowe opiera się na współpracy coacha z klientem, jednak to klient jest jego głównym motorem.

Aby zapewnić maksymalną skuteczność naszej usługi, przywiązujemy szczególna wagę do jakości oraz etyki w obrębie relacji coachingowi, która opiera się na zaufaniu, autentyczności oraz akceptowaniu wspieranej osoby, bez względu na jej przekonania i wartości (zasada neutralności).

Coaching to podejście, które  pozwala  wspieranej osobie stać się świadomym  aktorem własnej egzystencji, zdolnym do dokonywania wyborów oraz podejmowania skutecznych decyzji.

Coaching jest usługą. To klient definiuje program oraz problemy, nad którymi chce pracować ze swoim coachem.

Enregistrer

Kim są nasi klienci

 • Osoby, które chcą zdefiniować swoje cele związane z karierą (zmiana zawodu, integracja w pracy lub na stanowisku kierowniczym, utrata sensu w pracy, trudne relacje lub konflikty w zespole, brak równowagi między pracą a życiem osobistym, etc. …).
 • Przywódcy i osoby zarządzające zespołem, które chcą rozwinąć świadomy styl przywództwa, zgodny z własna osobowością i systemem wartości.
 • Kobiety na stanowiskach menedżerskich, których celem jest wzmocnienie ich pozycji w zdominowanym przez mężczyzn świecie biznesu,
 • Pracownicy o wysokim potencjale, osoby utalentowane, zawody kreatywne, jak również osoby pragnące odnaleźć sens w życiu i karierze.
 • Przedsiębiorcy, tworzący firmę lub chcący zwiększyć obroty działalności już istniejącej.

 

Nasze podejście opiera się na coachingu koaktywnym the Coaches Training Institute (www.thecoaches.com) oraz coachingu systemowym ORSC CRR Global ( www.forsc.fr ; www.crrglobal.com).

Obydwie te metody są dostosowane do skutecznego wspierania zarówno osób prywatnych, jak i zespołów czy relacji (pary, relacje rodzice-dzieci, stosunki w pracy). Coaching relacji lub zespołu nastawiony jest na zwiększenie pozytywności całego systemu, a także na wzmocnienie jego rezylientności (zdolności przetrwania) w sytuacjach stresu lub kryzysu.

 

Oferujemy naszym klientom szeroką ofertę usług coachingowych :
Coaching na żywo oraz przez Skype (możliwość formy mieszanej)
Pracujemy w trzech językach : polskim, francuskim i angielskim

logo DISC

Chcesz zmienić obecną pracę ? Kliknij tutaj
 

Enregistrer

Enregistrer

logo PCC Professional Certified Coach