Prendre rendez-vous en ligneDoctolib

Innowacja menedżerska

Coaching Przywódcy Indywidualny | zbiorowy

Słyszy się często powiedzenie, ze „Leaderem się człowiek nie rodzi, leaderem człowiek się staje w miarę jak nabywa doświadczenia w roli przywódcy.” AddValueCoaching wychodzi z tego właśnie założenia. Wiele przykładów pokazuje, ze umiejętności przywódcze można rozwinąć i wykształcić !

Jak można tego dokonać ?

Poprzez pogłębiona znajomość siebie, swoich silnych i słabszych stron, jak tez poprzez umiejętność tworzenia konstruktywnych relacji ze współpracownikami, opartych na odwadze, autentyczności i zaufaniu. Na tym jednak nie koniec. Bycie skutecznym leaderem to także świadomość swojego unikalnego stylu przywództwa, zdolność motywowania innych dzięki inspirującej wizji, jak tez umiejętność delegowania. Najważniejszą jednak cechą utalentowanego przywódcy jest niewątpliwie uosabianie głoszonej przez organizacje misji oraz propagowanych przez nią wartości. Wybitni liderzy, tacy jak Ghandi, Obama, Martin Luther King (I have a dream), to tacy którzy posiadają głęboką świadomość czegoś większego niż oni sami, i którzy umieją ich meta-wizją zarazić innych.

Trzeba jednak pamiętać, ze stylu przywódczego się nie kopiuje, ale wykształca w oparciu o własny talent, własne wartości oraz to, czym jako człowiek jesteśmy. Chodzi więc nie o stworzenie czegoś czego nie mamy, ale o konstruowanie na bazie już posiadanych zasobów.

Jeśli interesuje cię praca nad świadomym, intencjonalnym stylem przywódczym, opartym na Twoich naturalnych talentach oraz inspirującym dla współpracowników, AddValueCoaching, może ci w tym skutecznie pomoc.

Nasze usługi koncentrują się na wzmocnieniu kluczowych cech przywódczych poprzez identyfikację swojego niepowtarzalnego leadership style w powiązaniu z takimi czynnikami, jak dojrzałość zespołu oraz kultura organizacyjna.

Przykłady zagadnień, które mogą być tematem coachingu lidera :

 • Identyfikacja mocnych stron, zwiększenie wpływu, skuteczne przekonywanie do swoich racji
 • Praca nad postawą leadera : umiejętność delegowania, przyjmowanie niskiego profilu – dyskrecja, dystans do własnego ego
 • Rozwijanie RSI (Relacyjnej Inteligencji Systemowej – ORSC) oraz stosowanie jej do zarządzania własnymi emocjami oraz emocjami członków zespołu
 • Zrozumienie swojego stylu społecznego, umiejętność dostosowania się do różnych kontekstów oraz różnych rozmówców (DISC INSIGHTS)
 • Analiza własnej motywacji w pracy (własnego drive’u), świadomość motywacji pracowników oraz stosowanie jej do zarządzania zespołem (WPMOT)
 • Uczenie się przyjmowania postawy meta tzn postawy zdecentrowanej
 • Zarządzanie zespołem na bazie zaufania, panowanie nad lękiem i stresem
 • Stosowanie metod partycypatywnych : wzmacnianie zaangażowania i postawy proaktywnej u pracowników poprzez inwestowanie w ich autonomię
 • Stawianie na kooperację – rozwijanie kompetencji pozwalających wzmocnić inteligencję zbiorową (Collective Intelligence) oraz wykorzystywanie jej jako dźwigni w tworzeniu wartości dodanej oraz poprawie wydajności

Aby zwiększyć skuteczność naszego wsparcia, coaching lidera wykorzystuje profil DISC INSIGHTS / WPMOT (style społeczne, hierarchia motywatorów), który dostarcza kluczowej informacji dla przyszłego rozwoju menedżera.

Facylitacja zespołu / Zarządzanie kryzysem

Nasze podejście inspirowane jest przez model ORSC (coaching systemów relacyjnych i organizacji (www.forsc.fr), który nakierowany jest na stymulowanie wzrostu relacyjnej inteligencji systemowej zespołu po to, aby mógł on rozwinąć swój potencjał.

Nasze interwencje w organizacjach polegają na mobilizowaniu zasobów istniejących w grupie, oraz wspieraniu jej członków w świadomym mobilizowaniu atutów, mądrości oraz zgromadzonego doświadczenia, aby osiągnąć cel, który stoi przed organizacją.

Korzyści z naszego wsparcia dla organizacji :

 • Konwergencja członków zespołu w kierunku wspólnego celu
 • Zdobycie umiejętności radzenie sobie z konfliktami i stresem
 • Obniżenie poziomu energii negatywnej oraz zwiększenie energii pozytywnej w zespole

Odwołanie sie do pojęć, takich jak « mądrość systemu » oraz « głęboka demokracja » (Deep Democracy) stanowi inherentną część procesu wspierania zmiany, gdyż odgrywają one zasadniczą rolę w stymulowaniu myślenia w kategoriach tożsamości organizacyjnej.

Zarządzanie kryzysowe

Metoda zarządzania kryzysowego, którą proponujemy, opiera się na wykorzystywaniu pojęcia homeostazy na polu organizacyjnym. Włącza ona między innymi mechanizm zwany Insiders and Outsiders. Proces ten polega na uwzględnianiu różnych postaw wobec zmiany, oraz trudności jakie z tego zjawiska wynikają. Jednocześnie, zespół zostaje zaangażowany w pracę nad wizją oraz przeprowadzony przez proces wypracowywania misji kolektywnej federującej wszystkich członków, i pozwalającej każdemu znaleźć odpowiednie miejsce w ekipie.

Wdrożenie Profilu DISC INSIGHTS do programu wspierania jest dodatkowym atutem naszej metody, która daje każdemu członkowi zespołu możliwość odnalezienia optymalnej roli w ramach grupy na bazie indywidualnego profilu DISC INSIGHTS oraz w powiazaniu z misją organizacji.

Coaching Organizacji

Proponowany Coaching Organizacji opiera się na the Human Element Schutz’a (http://www.asso-elementhumain.org/schutz) oraz na coachingu systemowym organizacji – ORSC (www.forsc.fr).

Doświadczenie pracy z zespołami nauczyło nas, że rozwiązywanie problemów organizacyjnych to skutek zwiększenia samoświadomości, zarówno lidera, jak i pozostałych członków grupy. W celu poprawy jakości stosunków międzyludzkich, konieczny jest proces oparty na „poczuciu przewartościowania”, który podnosi świadomość każdego co do własnego wkładu w organizację (Appreciative Inquiry). Okazuje się, że takie podejście podnosi samoocenę członków zespołu.

Trzy wymiary Human Element : inkluzja, kontrola i otwartość pozwalają zespołowi ulepszyć współpracę oraz zwiększyć globalną wydajność.

Metodologia ORSC, która stosujemy, umożliwia zespołowi dostęp do nieświadomych warstw systemu relacyjnego, w którym funkcjonuje grupa. Ten zbiorowy proces przez który przeprowadzony jest zespól, nakierowany jest na rozwijanie konstruktywnych sojuszy, empatii oraz Inteligencji relacyjnej w ogóle.

Wzmacnianie wzajemnego zaufania oraz zbiorowej inteligencji zespołu

Nasze interwencje opieraj ą się na przekonaniu, że wzrost wzajemnego zaufania członków grupy stymuluje jej zbiorową inteligencję. Nasz wysiłek skierowany jest na maksymalizacji poziomu zaufania w obrębie zespołu (Radical Collaboration), by umożliwić wszystkim wzięcie na siebie odpowiedzialności za jakość komunikacji z innymi. Stosowana przez nas metoda jest wyważona i niedyrektywna, co stwarza przestrzeń dla swobodnej ekspresji oraz kreatywności, dzięki takim narzędziom jak : Appreciative Inquiry , Open Space Technology, World Café, ULab de Otto Scharmer.

Krystalizacja Racji Bytu twojej organizacji

AddValueCoaching wspiera proces krystalizacji Racji Bytu Twojej Organizacji poprzez pracę grupową całego zespołu. Proponujemy pracę, której celem jest wygenerowanie oraz sformułowanie przez grupę wizji oraz misji organizacji. Metoda ta, opierająca się na kilku prostych etapach, doprowadza zespól do sformułowania w prostym, przystępnym języku celu jaki stawia sobie organizacja.

Korzyści dla organizacji :

 • Wzmocnienie motywacji i zaangażowania członków zespołu, podniesienie dobrostanu oraz odnalezienie poczucia sensu w pracy
 • Komunikat integrujący w obrębie organizacji, pozwalający skutecznie mobilizować i osiągać zwiększoną wydajność

Wspieranie procesu tranzycji w kierunku innowacyjnej praktyki menedżerskiej (Ewolucyjny turkus)

Wielu liderów zdaje sobie coraz częściej sprawę, że stare metody menedżerskie (oparte na command-control) przestały się dzisiaj sprawdzać. Nie tylko, straciły one kontakt z aspiracjami pracowników, jak również nie są adekwatne do zmieniającego się nieustannie środowiska. Świadomość ta stała się źródłem wielu nowych, innowacyjnych trendów w dziedzinie zarządzania, takich jak Ewolucyjny Turkus (Teal ; http://www.reinventingorganizations.com/), „entreprise libérée”, socjokracja, Holakracja 2, oraz wiele innych. Niektóre firmy, jak np. ChronoFlex, Poult, Zenika lub Favi, we Francji, Buurtzoorg w Holandii, lub Morning Star czy Zappos w Stanach Zjednoczonych, wybrały właśnie tę drogę, wdrażając model kierowania firmą pozbawiony hierarchii i oparty na metodach partycypatywnych. Ten typ funkcjowania, opierający się na programowym samozarządzaniu na wszystkich szczeblach kierowania, postawił na zaangażowanie pracownika, jego autonomię i samosterowność (pracownik decyduje o tym, co jest do zrobienia), co stało się dźwignią efektywności firmy oraz podstawą jej rezylientności.

AddValueCoaching wspiera liderów, którzy chcą zaangażować się w proces wdrażania innowacji w ich firmie, proces niełatwy, wymagający nie tylko wiedzy i elastyczności, ale również … cierpliwości.

Przy czym, trzeba pamiętać, iż nie istnieje żadna uniwersalna strategia wdrażania innowacji. Pomimo wielu przykładów, które mogą inspirować, cały proces wdrażania musi być wspólną zespołową konstrukcją, gdyż każda firma, tak jak żyjący organizm, ma swoja specyfikę. Naszym zadaniem jest wspieranie twojego zespołu w opracowaniu strategii zmiany, dostosowanej do twoich potrzeby oraz do aktualnej sytuacji twojej firmy, Punktem wyjścia jest analiza istniejących w organizacji praktyk kierowniczych oraz stylu przywództwa, aby wspólnie zidentyfikować kierunek, jaki wydaje się najwłaściwszy w twojej, konkretnej sytuacji.

Oferujemy wsparcie coachingowe na wielu poziomach :

 • Coaching lidera lub Zarządu
 • Pierwsze kroki w kierunku transformacji Turkusowej : wdrożenie nowego typu komunikacji w celu zainicjowania procesu zmiany
 • Generowanie wizji i misji twojej organizacji
 • Tworzenie struktury funkcjonowania oraz dystrybucja ról

 

Telefon

+33 (0) 681 764 346

Strona kontaktowa

Kontakt

logo DISC

Chcesz zmienić obecną pracę ? Kliknij tutaj

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

logo PCC Professional Certified Coach

Enregistrer